Naam ANBI: Stichting Vrienden van Amcha in Nederland
Telefoonnummer 020-6445299
RSIN 80.41.33.633
Website adres: www.amcha.nl
E-mail: info@amcha.nl
Postadres: Slangenburg 83
Postcode: 1082 JV
Plaats: Amsterdam

Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen onder de doelstelling van de stichting is opgenomen.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (artikel 5 lid 2 en 4 van de statuten).

Doelstelling
Volgens artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel: het verlenen van financiële en andere steun aan AMCHA-Israël (National Israeli Centre for Psychosocial Support of Survivors of the Holocaust “AMCHA”); alsmede 
de bevordering van het verlenen van psychosociale hulp aan inwoners van Israël, onder wie die van (oud-)Nederlandse nationaliteit, bij de verwerking traumatische ervaringen die op enigerlei wijze verband houden met onderdrukking en vervolging ten tijde van het naziregime.
Zoals omschreven staat in artikel 2 lid 2 van onze statuten tracht de stichting dit doel te bereiken door: bekendheid te geven aan het bestaan, doel en functioneren van AMCHA-Israël; het verkrijgen van financiële- en andere hulp voor het werk van AMCHA-Israël; het op verzoek van AMCHA-Israël verrichten, van andere werkzaamheden passend binnen de doelstelling van de stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten in 2019
De belangrijkste activiteit van deze stichting blijft door de jaren heen de fondsenwerving door middel van de AMCHA Nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt. Het aantal trouwe donateurs, dat ten minste één maal per jaar bijdraagt, bedroeg eind 2019 ca. 2.200 personen en instellingen. De stichting mag zich telkens verheugen in bijdragen uit lijfrenten en legaten. De kosten van werving bedroegen in dit boekjaar € 14.704.

In 2019 en in 2018 heeft de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland in overeenstemming met de doelstelling € 200.000 bijgedragen ten bate van het werk van AMCHA Israël.

Download hier het jaarverslag 2019